رویانیان به کمیته اخلاق دعوت می‌شود

رویانیان به کمیته اخلاق دعوت می‌شود
با توجه به اظهارات رویانیان در خصوص سامانه هواداری، مسئول حقوقی فدراسیون پاسخ او ر داد.

رویانیان به کمیته اخلاق دعوت می‌شود

با توجه به اظهارات رویانیان در خصوص سامانه هواداری، مسئول حقوقی فدراسیون پاسخ او ر داد.
رویانیان به کمیته اخلاق دعوت می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author