رونی: انتقادات از من مزخرف است

رونی: انتقادات از من مزخرف است
وین رونی، کاپیتان منچستریونایتد، با رد انتقادهای اخیر در مورد بازی اش، بسیاری از این اظهارنظرها را “مزخرف” توصیف کرد.

رونی: انتقادات از من مزخرف است

وین رونی، کاپیتان منچستریونایتد، با رد انتقادهای اخیر در مورد بازی اش، بسیاری از این اظهارنظرها را “مزخرف” توصیف کرد.
رونی: انتقادات از من مزخرف است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author