روشن سر این دو مسئله به ناصر حجازی انتقاد کرد

روشن سر این دو مسئله به ناصر حجازی انتقاد کرد
حسن روشن می‌گوید از هم اتاقی سال‌های دورش تنها دو بار ایراد گرفت.

روشن سر این دو مسئله به ناصر حجازی انتقاد کرد

حسن روشن می‌گوید از هم اتاقی سال‌های دورش تنها دو بار ایراد گرفت.
روشن سر این دو مسئله به ناصر حجازی انتقاد کرد

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author