روز قدس در دیگر کشورها

روز قدس در دیگر کشورها
مردم دیگر کشورها نیز با راهپیمایی به مناسبت روز قدس ، بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.
۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


روز قدس در دیگر کشورها

مردم دیگر کشورها نیز با راهپیمایی به مناسبت روز قدس ، بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.
۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


روز قدس در دیگر کشورها

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author