روزنامه الرایه مدعی شد/ تعیین تکلیف دژاگه و العربی تا چهارشنبه

روزنامه الرایه مدعی شد/ تعیین تکلیف دژاگه و العربی تا چهارشنبه
روزنامه قطری در آخرین گزارش از اردوی العربی مدعی شد تکلیف ستاره ایرانی تا روز چهارشنبه با این باشگاه مشخص خواهد شد.

روزنامه الرایه مدعی شد/ تعیین تکلیف دژاگه و العربی تا چهارشنبه

روزنامه قطری در آخرین گزارش از اردوی العربی مدعی شد تکلیف ستاره ایرانی تا روز چهارشنبه با این باشگاه مشخص خواهد شد.
روزنامه الرایه مدعی شد/ تعیین تکلیف دژاگه و العربی تا چهارشنبه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author