روبین کازان مهاجم 4 میلیون یورویی خرید!

روبین کازان مهاجم 4 میلیون یورویی خرید!
باشگاه روبین کازان نام 7 بازیکن مازاد خود را اعلام کرد که نام سردار آزمون در بین آنها نیست و این نشان می دهد باشگاه روی مهاجم ایرانی اش حساب ویژه ای بازی کرده است با اینکه سردار در تلاش برای اجرای تصمیم دیگری است.

روبین کازان مهاجم 4 میلیون یورویی خرید!

باشگاه روبین کازان نام 7 بازیکن مازاد خود را اعلام کرد که نام سردار آزمون در بین آنها نیست و این نشان می دهد باشگاه روی مهاجم ایرانی اش حساب ویژه ای بازی کرده است با اینکه سردار در تلاش برای اجرای تصمیم دیگری است.
روبین کازان مهاجم 4 میلیون یورویی خرید!

خرید vpn سیمبین

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author