روایت حسین ماهینی از آخرین وضعیت مهدی طارمی

روایت حسین ماهینی از آخرین وضعیت مهدی طارمی
وضعیت رامین رضاییان و مهدی طارمی مهم ترین سوژه هواداران پرسپولیس در این روزهاست.

روایت حسین ماهینی از آخرین وضعیت مهدی طارمی

وضعیت رامین رضاییان و مهدی طارمی مهم ترین سوژه هواداران پرسپولیس در این روزهاست.
روایت حسین ماهینی از آخرین وضعیت مهدی طارمی

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author