روایت جواد زرینچه از تصادفی که باعث شد او به پرسپولیس نرود

روایت جواد زرینچه از تصادفی که باعث شد او به پرسپولیس نرود
جواد زرینچه توضیح می‌دهد که چه اتفاقی باعث شده بازیکن پرسپولیس نشود.

روایت جواد زرینچه از تصادفی که باعث شد او به پرسپولیس نرود

جواد زرینچه توضیح می‌دهد که چه اتفاقی باعث شده بازیکن پرسپولیس نشود.
روایت جواد زرینچه از تصادفی که باعث شد او به پرسپولیس نرود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author