رضا شاهرودی با این تیپ زمانی از خوش تیپ های ایران بود!

رضا شاهرودی با این تیپ زمانی از خوش تیپ های ایران بود!
رضا شاهرودی زمانی که در پرسپولیس بازی می کرد طرفداران زیادی داشت.

رضا شاهرودی با این تیپ زمانی از خوش تیپ های ایران بود!

رضا شاهرودی زمانی که در پرسپولیس بازی می کرد طرفداران زیادی داشت.
رضا شاهرودی با این تیپ زمانی از خوش تیپ های ایران بود!

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author