رضایت منصوریان از بازیکنی که هنوز از او انتقاد می‌شود

رضایت منصوریان از بازیکنی که هنوز از او انتقاد می‌شود
بختیار رحمانی انگار نظر مثبت منصوریان را جلب کرده‌است.

رضایت منصوریان از بازیکنی که هنوز از او انتقاد می‌شود

بختیار رحمانی انگار نظر مثبت منصوریان را جلب کرده‌است.
رضایت منصوریان از بازیکنی که هنوز از او انتقاد می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author