رد پیشنهاد سنگین رئال برای ستاره بایرن

رد پیشنهاد سنگین رئال برای ستاره بایرن
گفته می شود که اولین تلاش رئال مادرید برای خرید مدافع بایرن مونیخ ناکام بوده است.

رد پیشنهاد سنگین رئال برای ستاره بایرن

گفته می شود که اولین تلاش رئال مادرید برای خرید مدافع بایرن مونیخ ناکام بوده است.
رد پیشنهاد سنگین رئال برای ستاره بایرن

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author