رخصت علی اشکانی از بزرگان کشتی ایران

رخصت علی اشکانی از بزرگان کشتی ایران
سایت فدراسیون کشتی نوشت:علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت:«از اعتماد شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و در نهایت فدراسیون کشتی به خود تشکر می کنم.»

رخصت علی اشکانی از بزرگان کشتی ایران

سایت فدراسیون کشتی نوشت:علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت:«از اعتماد شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و در نهایت فدراسیون کشتی به خود تشکر می کنم.»
رخصت علی اشکانی از بزرگان کشتی ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author