رامین رضاییان برای نیمکت‌نشینی پرسپولیس هم شکر خدا می‌کند!

رامین رضاییان برای نیمکت‌نشینی پرسپولیس هم شکر خدا می‌کند!
برانکو سر حرفش مانده و به رضاییان بازی نمی‌دهد تا این بازیکن مدام به اتفاقات واکنش در فضای مجازی داشته‌باشد.

رامین رضاییان برای نیمکت‌نشینی پرسپولیس هم شکر خدا می‌کند!

برانکو سر حرفش مانده و به رضاییان بازی نمی‌دهد تا این بازیکن مدام به اتفاقات واکنش در فضای مجازی داشته‌باشد.
رامین رضاییان برای نیمکت‌نشینی پرسپولیس هم شکر خدا می‌کند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author