راز تعویض نشدن فوتبالیست نفس بریده در دربی

راز تعویض نشدن فوتبالیست نفس بریده در دربی
یکی از بازیکنان حاضر در دربی سرمربی خود را تهدید کرد اگر در دربی تعویض شود از آن تیم جدا خواهد شد.

راز تعویض نشدن فوتبالیست نفس بریده در دربی

یکی از بازیکنان حاضر در دربی سرمربی خود را تهدید کرد اگر در دربی تعویض شود از آن تیم جدا خواهد شد.
راز تعویض نشدن فوتبالیست نفس بریده در دربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author