رئیس سازمان انرژی اتمی در صدر هیئتی وارد لندن شد

رئیس سازمان انرژی اتمی در صدر هیئتی وارد لندن شد
رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در نشست سالانه سازمان بین المللی’انجمن جهانی هسته ای’ در انگلیس، روز پنجشنبه از بروکسل وارد لندن شد.
۱۹:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


رئیس سازمان انرژی اتمی در صدر هیئتی وارد لندن شد

رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در نشست سالانه سازمان بین المللی’انجمن جهانی هسته ای’ در انگلیس، روز پنجشنبه از بروکسل وارد لندن شد.
۱۹:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


رئیس سازمان انرژی اتمی در صدر هیئتی وارد لندن شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author