دولت مدیران با حقوق‌های نجومی را عزل کند/ قحط الرجال نیست

دولت مدیران با حقوق‌های نجومی را عزل کند/ قحط الرجال نیست
منتظری دادستان کل کشور گفت:‌ از دولت توقع داریم ابتدا مدیران متخلف را که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند عزل کند و سپس این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.
۲۱:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


دولت مدیران با حقوق‌های نجومی را عزل کند/ قحط الرجال نیست

منتظری دادستان کل کشور گفت:‌ از دولت توقع داریم ابتدا مدیران متخلف را که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند عزل کند و سپس این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.
۲۱:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


دولت مدیران با حقوق‌های نجومی را عزل کند/ قحط الرجال نیست

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author