دوباره علی ضیا و دوباره شکایت باشگاه استقلال!

دوباره علی ضیا و دوباره شکایت باشگاه استقلال!
آبی‌ها قصد دارند از مجری رسانه ملی شکایت کنند.

دوباره علی ضیا و دوباره شکایت باشگاه استقلال!

آبی‌ها قصد دارند از مجری رسانه ملی شکایت کنند.
دوباره علی ضیا و دوباره شکایت باشگاه استقلال!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author