دهمی پتروشیمی تبریز در تور دوچرخه سواری چین

دهمی پتروشیمی تبریز در تور دوچرخه سواری چین
رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز در تور تایهو لیک چین نتوانستند صاحب سکو شوند و در مجموع هفت مرحله تور مقام بیست و یکم بهترین نتیجه برای آنها در رده بندی انفرادی بود.

دهمی پتروشیمی تبریز در تور دوچرخه سواری چین

رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز در تور تایهو لیک چین نتوانستند صاحب سکو شوند و در مجموع هفت مرحله تور مقام بیست و یکم بهترین نتیجه برای آنها در رده بندی انفرادی بود.
دهمی پتروشیمی تبریز در تور دوچرخه سواری چین

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author