دنبال بلندپروازی در پرسپولیس نیستم / آخرین ربیع خواه چگونه قسمت پرسپولیس شد؟

دنبال بلندپروازی در پرسپولیس نیستم / آخرین ربیع خواه چگونه قسمت پرسپولیس شد؟
محسن ربیع خواه می گوید فرهاد برادرش از خودش معروف تر است و اگر او نبوده اکنون شغل دیگری جز فوتبال داشته است.

دنبال بلندپروازی در پرسپولیس نیستم / آخرین ربیع خواه چگونه قسمت پرسپولیس شد؟

محسن ربیع خواه می گوید فرهاد برادرش از خودش معروف تر است و اگر او نبوده اکنون شغل دیگری جز فوتبال داشته است.
دنبال بلندپروازی در پرسپولیس نیستم / آخرین ربیع خواه چگونه قسمت پرسپولیس شد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author