دفاع علیفر از خودش در مقابل حمله محرم نویدکیا به گزارشگران

دفاع علیفر از خودش در مقابل حمله محرم نویدکیا به گزارشگران
سرهنگ علیفر از خودش در مقابل انتقادات محرم نویدکیا دفاع کرد.

دفاع علیفر از خودش در مقابل حمله محرم نویدکیا به گزارشگران

سرهنگ علیفر از خودش در مقابل انتقادات محرم نویدکیا دفاع کرد.
دفاع علیفر از خودش در مقابل حمله محرم نویدکیا به گزارشگران

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author