در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ حمله کلامی همسر توتی به سرمربی رم

در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ حمله کلامی همسر توتی به سرمربی رم
لوچانو اسپالتی، سرمربی رم رابطه چندان مناسبی با توتی، کاپیتان جالوروسی ها ندارد.

در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ حمله کلامی همسر توتی به سرمربی رم

لوچانو اسپالتی، سرمربی رم رابطه چندان مناسبی با توتی، کاپیتان جالوروسی ها ندارد.
در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ حمله کلامی همسر توتی به سرمربی رم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author