در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: این تساوی فاجعه نیست

در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: این تساوی فاجعه نیست
رئال مادرید امشب در زمین لاس پالماس در حالیکه تا دقیقه 85 با یک گل پیش بود، در نهایت به تساوی 2-2 رضایت داد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: این تساوی فاجعه نیست

رئال مادرید امشب در زمین لاس پالماس در حالیکه تا دقیقه 85 با یک گل پیش بود، در نهایت به تساوی 2-2 رضایت داد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ موراتا: این تساوی فاجعه نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author