در مصاحبه با خبرنگاران/ مسی: قهرمان نشدن آرژانتین یک فاجعه است

در مصاحبه با خبرنگاران/ مسی: قهرمان نشدن آرژانتین یک فاجعه است
لئو مسی بامداد دوشنبه در فینال کوپا آمه ریکا، امید اول آرژانتین برای غلبه بر شیلی محسوب می شود و اگر چنین شود او به اولین افتخار خود با تیم ملی کشورش دست خواهد یافت.

در مصاحبه با خبرنگاران/ مسی: قهرمان نشدن آرژانتین یک فاجعه است

لئو مسی بامداد دوشنبه در فینال کوپا آمه ریکا، امید اول آرژانتین برای غلبه بر شیلی محسوب می شود و اگر چنین شود او به اولین افتخار خود با تیم ملی کشورش دست خواهد یافت.
در مصاحبه با خبرنگاران/ مسی: قهرمان نشدن آرژانتین یک فاجعه است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author