در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بهتر از سرجی روبرتو وجود ندارد

در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بهتر از سرجی روبرتو وجود ندارد
سرجی روبرتو، بال راست بارسا، با نمایش استثنایی خود مقابل خیخون تمجید و ستایش لوئیس انریکه را بر انگیخت.

در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بهتر از سرجی روبرتو وجود ندارد

سرجی روبرتو، بال راست بارسا، با نمایش استثنایی خود مقابل خیخون تمجید و ستایش لوئیس انریکه را بر انگیخت.
در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بهتر از سرجی روبرتو وجود ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author