در فاصله 48 ساعت تا بازی با ذوب آهن/ تیم اصلی استقلال تعطیل شد!

در فاصله 48 ساعت تا بازی با ذوب آهن/ تیم اصلی استقلال تعطیل شد!
همچون هفته های گذشته کادر فنی استقلال بار دیگر به تیم اصلی خود استراحت داد تا با کمترین تمرین ممکن روانه دیدار با ذوب آهن شوند.

در فاصله 48 ساعت تا بازی با ذوب آهن/ تیم اصلی استقلال تعطیل شد!

همچون هفته های گذشته کادر فنی استقلال بار دیگر به تیم اصلی خود استراحت داد تا با کمترین تمرین ممکن روانه دیدار با ذوب آهن شوند.
در فاصله 48 ساعت تا بازی با ذوب آهن/ تیم اصلی استقلال تعطیل شد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author