دروازه‌بان‌دوم‌بایرن:بانیمکت‌نشینی‌هیچ‌مشکلی‌ندارم!

دروازه‌بان ذخیره بایرن که تا امروز یک دقیقه هم فرصت حضور در میدان برای این تیم را پیدا نکرده است، از شرایطش ناراضی نیست.

بازی آزاد

مدلینگ

label

About the author