دروازه‌بانی که «نه» نگفتن را بلد نبود! (عکس)

دروازه‌بانی که «نه» نگفتن را بلد نبود! (عکس)
رادوشویچ در اولین تجربه خود با پیراهن پرسپولیس در ضیافت پنالتی ها به هیچ توپی نه نگفت تا خاطره ای تلخ از خود برجای بگذارد.

دروازه‌بانی که «نه» نگفتن را بلد نبود! (عکس)

رادوشویچ در اولین تجربه خود با پیراهن پرسپولیس در ضیافت پنالتی ها به هیچ توپی نه نگفت تا خاطره ای تلخ از خود برجای بگذارد.
دروازه‌بانی که «نه» نگفتن را بلد نبود! (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author