درخواست جدایی لندن از انگلیس!!

درخواست جدایی لندن از انگلیس!!
هزاران تن از مردم لندن در رسانه های مجازی در اقدامی نمادین در اعتراض به حمایت از جنبش خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با امضای عریضه ای جدا شدن پایتخت انگلیس از این کشور را خواستار شدند.
۰۷:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


درخواست جدایی لندن از انگلیس!!

هزاران تن از مردم لندن در رسانه های مجازی در اقدامی نمادین در اعتراض به حمایت از جنبش خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با امضای عریضه ای جدا شدن پایتخت انگلیس از این کشور را خواستار شدند.
۰۷:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


درخواست جدایی لندن از انگلیس!!

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author