دایی: داشتم سکته می‌کردم

دایی: داشتم سکته می‌کردم
علی دایی گفت: در مسابقات اخیر به شدت از داوری ضربه خورده‌ایم.

دایی: داشتم سکته می‌کردم

علی دایی گفت: در مسابقات اخیر به شدت از داوری ضربه خورده‌ایم.
دایی: داشتم سکته می‌کردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author