دایی: از مدیران پرسپولیس شکایت کرده‌ام نه از خود تیم/ فکری به حال مردم کنید؛ تهران شده پارکینگ ماشین

دایی: از مدیران پرسپولیس شکایت کرده‌ام نه از خود تیم/ فکری به حال مردم کنید؛ تهران شده پارکینگ ماشین
علی دایی گفت شکایتش از مدیران باشگاه پرسپولیس است نه از خود این تیم.

دایی: از مدیران پرسپولیس شکایت کرده‌ام نه از خود تیم/ فکری به حال مردم کنید؛ تهران شده پارکینگ ماشین

علی دایی گفت شکایتش از مدیران باشگاه پرسپولیس است نه از خود این تیم.
دایی: از مدیران پرسپولیس شکایت کرده‌ام نه از خود تیم/ فکری به حال مردم کنید؛ تهران شده پارکینگ ماشین

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author