داوران و کمک داوران بین‌المللی ایران معرفی شدند

داوران و کمک داوران بین‌المللی ایران معرفی شدند
بعدازظهر امروز اعضای کمیته داوران جلسه ای را درخصوص معرفی داوران و کمک داوران بین المللی با دبیرکل فدراسیون برگزار کردند.

داوران و کمک داوران بین‌المللی ایران معرفی شدند

بعدازظهر امروز اعضای کمیته داوران جلسه ای را درخصوص معرفی داوران و کمک داوران بین المللی با دبیرکل فدراسیون برگزار کردند.
داوران و کمک داوران بین‌المللی ایران معرفی شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author