خطر جدید برای بختیار رحمانی!

خطر جدید برای بختیار رحمانی!
بختیار رحمانی که چند بازی از جمله دربی را از روی نیمکت نظاره کرد امکان دارد دوباره نیمکت نشین شود.

خطر جدید برای بختیار رحمانی!

بختیار رحمانی که چند بازی از جمله دربی را از روی نیمکت نظاره کرد امکان دارد دوباره نیمکت نشین شود.
خطر جدید برای بختیار رحمانی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author