خطر بمب گذاری در لبنان، ایران-سوریه را به مالزی می برد؟

خطر بمب گذاری در لبنان، ایران-سوریه را به مالزی می برد؟
به احتمال فراوان کشور مالزی میزبان بازی سوریه و ایران خواهد بود.

خطر بمب گذاری در لبنان، ایران-سوریه را به مالزی می برد؟

به احتمال فراوان کشور مالزی میزبان بازی سوریه و ایران خواهد بود.
خطر بمب گذاری در لبنان، ایران-سوریه را به مالزی می برد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author