خسرو حیدری دوباره مصدوم شد؟

خسرو حیدری دوباره مصدوم شد؟
تمرینات اختصاصی هافبک راست آبی‌ها در این روزها به دغدغه اصلی کادرفنی تبدیل شده است.

خسرو حیدری دوباره مصدوم شد؟

تمرینات اختصاصی هافبک راست آبی‌ها در این روزها به دغدغه اصلی کادرفنی تبدیل شده است.
خسرو حیدری دوباره مصدوم شد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author