خداحافظی مجری دوست نداشتنی تلویزیون با اهالی ورزش!

خداحافظی مجری دوست نداشتنی تلویزیون با اهالی ورزش!
هواداران ورزش ایران دیگر در برنامه های پخش زنده ورزشی، مرتضی حسینی را نخواهند دید.

خداحافظی مجری دوست نداشتنی تلویزیون با اهالی ورزش!

هواداران ورزش ایران دیگر در برنامه های پخش زنده ورزشی، مرتضی حسینی را نخواهند دید.
خداحافظی مجری دوست نداشتنی تلویزیون با اهالی ورزش!

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author