خبری خوب برای استقلالی ها

خبری خوب برای استقلالی ها
منصور پورحیدری با بهبود شرایط جسمانی اش می تواند روز دوشنبه از بیمارستان مرخص شود.

خبری خوب برای استقلالی ها

منصور پورحیدری با بهبود شرایط جسمانی اش می تواند روز دوشنبه از بیمارستان مرخص شود.
خبری خوب برای استقلالی ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author