«خان آباد» افغانستان از اشغال طالبان خارج شد

«خان آباد» افغانستان از اشغال طالبان خارج شد
در عملیات شب گذشته نیروهای نظامی افغانستان، شهرستان «خان آباد» در استان قندوز از اشغال طالبان خارج شد.
۱۲:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد


«خان آباد» افغانستان از اشغال طالبان خارج شد

در عملیات شب گذشته نیروهای نظامی افغانستان، شهرستان «خان آباد» در استان قندوز از اشغال طالبان خارج شد.
۱۲:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد


«خان آباد» افغانستان از اشغال طالبان خارج شد

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author