خاطره شنیدنی بکهام استقلال از ماچرای کچل کردنش!

خاطره شنیدنی بکهام استقلال از ماچرای کچل کردنش!
نوازی می گوید در بانک ملی دوستی مهر به او گفت اول موهایش را بزند و بعد فوتبال بازی کند.

خاطره شنیدنی بکهام استقلال از ماچرای کچل کردنش!

نوازی می گوید در بانک ملی دوستی مهر به او گفت اول موهایش را بزند و بعد فوتبال بازی کند.
خاطره شنیدنی بکهام استقلال از ماچرای کچل کردنش!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author