خاطره‌ای تاریخی فوتبال‌ملی و خداحافظی پنجعلی

خاطره‌ای تاریخی فوتبال‌ملی و خداحافظی پنجعلی
درست 25 سال قبل محمد پنجعلی، بهترین مدافع آخر فوتبال ملی ایران از فوتبال ملی خداحافظی کرد.

خاطره‌ای تاریخی فوتبال‌ملی و خداحافظی پنجعلی

درست 25 سال قبل محمد پنجعلی، بهترین مدافع آخر فوتبال ملی ایران از فوتبال ملی خداحافظی کرد.
خاطره‌ای تاریخی فوتبال‌ملی و خداحافظی پنجعلی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author