حمله دوباره ایجنت توره به گواردیولا

حمله دوباره ایجنت توره به گواردیولا
بعد از درگیری شدید لفظی دیمیتری سلوک، مدیربرنامه های یحیی توره و پپ گواردیولا، امروز نیز ایجنت توره حملات لفظی خود را ادامه داد.

حمله دوباره ایجنت توره به گواردیولا

بعد از درگیری شدید لفظی دیمیتری سلوک، مدیربرنامه های یحیی توره و پپ گواردیولا، امروز نیز ایجنت توره حملات لفظی خود را ادامه داد.
حمله دوباره ایجنت توره به گواردیولا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author