حمله جدید ایجنت توره به گواردیولا

حمله جدید ایجنت توره به گواردیولا
در یک هفته اخیر، بین پپ گواردیولا و مدیر برنامه های یحیی توره جنگ لفظی شدیدی در گرفته است.

حمله جدید ایجنت توره به گواردیولا

در یک هفته اخیر، بین پپ گواردیولا و مدیر برنامه های یحیی توره جنگ لفظی شدیدی در گرفته است.
حمله جدید ایجنت توره به گواردیولا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author