حمایت مردی که مشکوک از سپاهان کنار گذاشته شد از استیماچ

حسین فرکی می گوید اخراج استیماچ از سپاهان اشتباهی بزرگ است.

دانلود سریال و آهنگ

قدیر نیوز

label, , , , , , , , ,

About the author