حمایت قاطعانه مدیرعامل ذوب‌آهن از مجتبی حسینی

حمایت قاطعانه مدیرعامل ذوب‌آهن از مجتبی حسینی
مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن هرگونه با مذاکره با مربیان مختلف را تکذیب کرد.

حمایت قاطعانه مدیرعامل ذوب‌آهن از مجتبی حسینی

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن هرگونه با مذاکره با مربیان مختلف را تکذیب کرد.
حمایت قاطعانه مدیرعامل ذوب‌آهن از مجتبی حسینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author