حقیقى: براى جام جهانى تدارکات نیاز است

حقیقى: براى جام جهانى تدارکات نیاز است
دروازه بان شماره یک ایران بازى تدارکاتى را لازمه حضور ایران در جام جهانى دانست.

حقیقى: براى جام جهانى تدارکات نیاز است

دروازه بان شماره یک ایران بازى تدارکاتى را لازمه حضور ایران در جام جهانى دانست.
حقیقى: براى جام جهانى تدارکات نیاز است

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author