حرکت ربات بر روی دیوار

حرکت ربات بر روی دیوار
مهندسان در سوئیس رباتی ساخته اند که می تواند بر روی دیوارحرکت کند.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


حرکت ربات بر روی دیوار

مهندسان در سوئیس رباتی ساخته اند که می تواند بر روی دیوارحرکت کند.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


حرکت ربات بر روی دیوار

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author