حالا اینفانتینو قسم کفاشیان را باور می کند یا شیوخ عربی؟

آقای رئیس تصمیمی را گرفت که شاید سرنوشت حضورش در فوتبال ایران را به کلی تغییر دهد. او اما حالا دارد زیر و رو می کشد و درحالی که تا دم انتخابات در کمپین شیخ سلمان بوده ، می گوید به رئیس جدید رای داده است!

cars

ساخت بنر

label, , , , , , , , ,

About the author