حاتمی کیا بستری شد

حاتمی کیا بستری شد
حال عمومی آقای حاتمی کیا خوب است و پس از طی مراحل درمان از بیمارستان ترخیص و کار و فعالیت هنری خود را از سر خواهد گرفت.
۱۶:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


حاتمی کیا بستری شد

حال عمومی آقای حاتمی کیا خوب است و پس از طی مراحل درمان از بیمارستان ترخیص و کار و فعالیت هنری خود را از سر خواهد گرفت.
۱۶:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


حاتمی کیا بستری شد

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author