جوایز المپیکی‌ها و مین‌های ورزشی که احمدی‌نژاد کاشته بود

جوایز المپیکی‌ها و مین‌های ورزشی که احمدی‌نژاد کاشته بود
بی‌شک کسی منکر این نیست که از قهرمانان ورزشی تجلیل شود اما در شرایطی که حتی ریالی از بودجه عمرانی کشور محقق نشده ، پرداخت پاداش های میلیاردی به صلاح است؟

جوایز المپیکی‌ها و مین‌های ورزشی که احمدی‌نژاد کاشته بود

بی‌شک کسی منکر این نیست که از قهرمانان ورزشی تجلیل شود اما در شرایطی که حتی ریالی از بودجه عمرانی کشور محقق نشده ، پرداخت پاداش های میلیاردی به صلاح است؟
جوایز المپیکی‌ها و مین‌های ورزشی که احمدی‌نژاد کاشته بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author