جمشیدی:نشان‌دادیم حق‌مان حضور در تیم‌ملی است

جمشیدی:نشان‌دادیم حق‌مان حضور در تیم‌ملی است
بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران، گفت: ما نشان دادیم که حق‌مان حضور در تیم ملی است.

جمشیدی:نشان‌دادیم حق‌مان حضور در تیم‌ملی است

بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران، گفت: ما نشان دادیم که حق‌مان حضور در تیم ملی است.
جمشیدی:نشان‌دادیم حق‌مان حضور در تیم‌ملی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author