جلسه کادر فنی استقلال تا ۵:۳۰ صبح طول کشید!

جلسه کادر فنی استقلال تا ۵:۳۰ صبح طول کشید!
علیرضا منصوریان و دستیارانش بعد از تساوی مقابل گسترش ساعت ها در جلسه بودند.

جلسه کادر فنی استقلال تا ۵:۳۰ صبح طول کشید!

علیرضا منصوریان و دستیارانش بعد از تساوی مقابل گسترش ساعت ها در جلسه بودند.
جلسه کادر فنی استقلال تا ۵:۳۰ صبح طول کشید!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author